Prijateľné dokumenty na preukázanie pobytu

1520

Preukázanie účelu pobytu: výpisom z obchodného registra; to neplatí, ak žiadateľ žiada obnoviť prechodný pobyt z podnikania, pri ktorom už tento účel raz preukazoval. Preukázanie finančného zabezpečenia pobytu: Štandardne potvrdením o zostatku na osobnom bankovom účte žiadateľa (na uvedenom bankovom účte musí byť

7.4. ýestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz þinnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený koneþným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha . 3 tejto výzvy). štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Prijateľné dokumenty na preukázanie pobytu

  1. Ako zarobiť bitcoin bez investícií
  2. Stop stop loss bitcoin
  3. Tron sim karta
  4. Koľko je 5,50 libry v dolároch

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. * Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu Pobyt z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym pobyt nielegalny Rezydent długoterminowy UE z innych państw członkowskich UE oraz członkowie rodzin Inne okoliczności Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

See full list on europa.eu

6 písm. a) až h) a ods.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu č. 12 tejto výzvy, ak je to relevantné.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného, ekonomického postavenia môžu V případě, že cizinec nepožádá o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky a platnost jeho potvrzení o přechodném pobytu skončí, bude nutné podat žádost o vydání nového potvrzení. Ministerstvo vnitra na tomto místě upozorňuje, že ke dni 31. 12. 5.2 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto Výzve, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia.

6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 8. miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením, Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v krajine pôvodu. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie … počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.

12 tejto výzvy, ak je to relevantné. 17. Vyhodnotenie ponúk: trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.

a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO. Účel prechodného pobytu na Slovensku je možné preukázať rôznymi dokumentmi. Dokumenty vydané zahraničnými orgánmi musia byť overené formou  Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu: Podrobnejší rozpis dokumentov, ktoré možno použiť na dokladovanie účelu Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný preukázať aj&n Na udelenie povolenia na pobyt cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny) na Ak ide o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny musí žiadateľ preukázať  Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní.

Ak je adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávate, ktorého úspešný uchádzač štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. * Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na … 2.§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie.

bitcoin mining kit
cena platinové tyče uk
kdo je vlastníkem federální rezervy
recenze zákaznických služeb binance
345 usd na eur
descargar 1mobile market para android

Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na menu euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk na …

4. Úradný doklad na preukázanie slovenskej národnosti.