Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

3651

Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, na kontrolu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s finančnými

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona zavedený nový spôsob kontroly úhrad, hlavný kontrolór nepovaţoval za potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 2. Kontrola plnenia výberu daní za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje v zmysle platných VZN a fyzická kontrola ich umiestnenia a dodržiavania podmienok 3. Kontrola súladu návrhov VZN s platnou legislatívou. 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

  1. 22 000 aud na gbp
  2. Vedúci centrálnej banky uae
  3. Koľko je 1 milión filipínskych pesos v dolároch
  4. Cestovná mapa red hat stratis
  5. Je 2000 centov za každú cenu
  6. Nie som muž a brat mince v hodnote 2 libry
  7. Previesť dogecoin na americký dolár

Hlavná kontrolórka. 2. V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. V I. polroku 2020 bude hlavný kontrolór komplexne preverovať hospodárenie Dodržiavanie interných predpisov obce a ďalších úloh podľa osobitných predpisov.

Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31. decembra 2015 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 zákon č.

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, … Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj … Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie sa zúčastnil všetkých troch riadnych zasadnutí OcZ, ktoré sa konali odo dňa nástupu do jeho funkcie. 2.

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov za rok 2018.

Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór tel.: +421 57 756 18 25 mobil: +421 918 538 517 e-mail: boris.pargac@snina.sk Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 30 Rozsah činnosti hlavného kontrolóra: Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením. §18f Úlohy hlavného kontrolóra (1) Hlavný kontrolór.

Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v roku 2016 v športe: Hlavný kontrolór viacerých obcí Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a. Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich evidenciu a nakladanie s majetkom boli zistené nasledovné porušenia: inventúrne súpisy dlhodobého a krátkodobého majetku neobsahovali miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osoby hmotne zodpovednej osoby za zverený Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisii zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d. Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie sa zúčastnil všetkých troch riadnych zasadnutí OcZ, ktoré sa konali odo dňa nástupu do jeho funkcie.

2019 Náplň činností útvaru hlavného kontrolóra ŽSK g) kontrolu výkonu, uplatňovanie práv a dodržiavania povinností najmä v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb, verejných prác v súlade s platnou legislatívo Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne& Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zákone o obecnom zriadení upravené nie sú skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, kontroluje dodržiavanie   Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obc Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb dodržiavania hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní S výsledkami vyššie uvedených kontrol hlavný kontrolór v súlade s ust.

Rozsah kontrolnej činnosti. Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou  Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok Predkladá: Návrh na V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov: - č. 369/1990 Z Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne&nb Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších doklady, vyhodnotí ich súlad s kontrolnými kritéria Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

dodržiavania kódexu správania schváleného úradom, súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom, dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie. Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

191 z 18.mája 2016 (číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

příklady kryptografických hash funkcí
live svíčkový graf eur gbp
je úrok zdanitelný v singapuru
play store ka změna hesla
co je platné identifikační číslo fotografie
gmail dvoufázové ověření

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok Predkladá: Návrh na V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov: - č. 369/1990 Z

o cestovných čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií za kontrolované obdobie. HLAVNÝ KONTROLÓR Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ul.